Περιλήψεις μαθημάτων Σχεδίασης Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων

Α Εξάμηνο

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι

Το μάθημα επικεντρώνεται στις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της πολιτιστικής αναπαράστασης, ως διαδικασίας που προσδιορίζει τη μετάδοση συγκεκριμένων στοιχείων/δεδομένων σε ποικίλα ιστορικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια/περιβάλλοντα, μέσω της δημιουργίας μιας «αφήγησης». Επειδή κάθε «αφήγηση» είναι μια μορφή «επικοινωνίας», κάθε αφηγηματική δράση μπορεί να αντιμετωπιστεί ως «επικοινωνιακή δράση». Σε αυτή την προοπτική, η θεωρητική σκοπιά από την οποία προσεγγίζει το μάθημα τις διαδικασίες πολιτιστικής αναπαράστασης εστιάζει στην ανάλυσή τους ως επικοινωνιακών συστημάτων. Με αυτά τα δεδομένα, το μάθημα επικεντρώνεται στις σύγχρονες ψηφιακές μορφές πολιτιστικής αναπαράστασης, που συνδέονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και τα ψηφιακά μέσα.

Προγραμματισμός Ι

Το μάθημα εστιάζει στο οντολογικό μοντέλο των Βάσεων Δεδομένων. Περιλαμβάνει την ανάλυση πλαισίου, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη σχεσιακής Βάσης Δεδομένων σε MySQL, τον προγραμματισμό σε PHP, καθώς και τη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων από το περιεχόμενο Βάσης Δεδομένων, σύμφωνα με τις αρχές ανάλυσης και σχεδιασμού backendκαι frontendδιαδικτυακών εφαρμογών. Με την ολοκλήρωση των σχετικών διαλέξεων, αναμένεται οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να αναλύσουν οντολογικά κάθε σαφώς ορισμένο πρόβλημα, με έμφαση σε όσα απαρτίζονται από μεγάλο όγκο δεδομένων, να είναι σε θέση να σχεδιάσουν σχεσιακή Βάση Δεδομένων σύμφωνα με την προηγούμενη ανάλυση, και, τέλος, να σχεδιάσουν αλλά και να αναπτύξουν ένα πλήρες σύστημα για τη διαχείριση και παρουσίαση οποιονδήποτε δεδομένων.

Κινητές Τεχνολογίες

Το μάθημα καλύπτει μια σειρά ζητημάτων τρέχοντος ερευνητικού ενδιαφέροντος στο ευρύτερο πεδίο των Κινητών Τεχνολογιών, όπως ο διάχυτος υπολογισμός, η ιδιωτικότητα στον κινητό και διάχυτο υπολογισμό, τα θέματα δικτύωσης (WLANs, adhocnetworks), οι υπηρεσίες ιστού, ο κύκλος ανάπτυξης κινητών εφαρμογών, η εμπειρία κινητής χρήσης, η προσβασιμότητα κινητών εφαρμογών, ο πληθοπορισμός, το διαδίκτυο των πραγμάτων, οι εφαρμογές Κινητών Τεχνολογιών στον τουρισμό, στην πολιτιστική κληρονομιά, σε παιχνίδια, στην υγεία, κλπ. Το εργαστηριακό σκέλος του μαθήματος συμπεριλαμβάνει  ένα ευρύ φάσμα θεματικών που αφορούν σε κινητές εφαρμογές, όπως:

(α) Σχεδιαστικές αρχές και τεχνολογίες ανάπτυξης κινητών ιστοτόπων

(β) Ανάπτυξη εγγενών εφαρμογών για κινητές συσκευές, με τη χρήση του λειτουργικού συστήματοςAndroidως πλατφόρμας ανάπτυξης

(γ) Τεχνικές ανάπτυξης κινητών εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας στην πλατφόρμα Android

2D Graphics I

Το μάθημα αφορά στη χρήση των στοιχείων και των αρχών σχεδίασης σε συνάρτηση με τη «γλώσσα»/επικοινωνία. Οι θεματικές περιλαμβάνουν βασική ορολογία και σχεδιαστικούς κανόνες, καθώς και μια εισαγωγή στη γραφιστική, που έχει ως στόχο να οδηγήσει στην ανακάλυψη και κατανόηση της οπτικής γλώσσας. Εξετάζονται ζητήματα όπως η φόρμα και η σύνθεση, καθώς και η αξία τους στη διαδικασία σχεδίασης, η ισορροπία, ο ρυθμός και η αρμονία. Επίσης αναλύονται οι βασικές αρχές της θεωρίας του χρώματος και της σημειολογίας του, καθώς και οι βασικές αρχές της τυπογραφίας και του τυπογραφικού κανάβου. Τέλος επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση των βασικών γραφιστικών εφαρμογών μιας προωθητικής καμπάνιας, ενώ αναλύεται η στρατηγική (branding) και ο ρόλος της εταιρικής ταυτότητας στο προφίλ μιας επιχείρισης ή οργανισμού και τίθενται οι βάσεις για το σχεδιασμό λογοτύπου. Παράλληλα ερευνάται η προσαρμογή της εταιρικής ταυτότητας σε έντυπες και ψηφιακές εφαρμογές όπως π.χ. κάρτες, επιστολόχαρτα, φυλλάδια, ιστοσελίδες, κλπ.

3D Graphics I

 Το μάθημα εστιάζει στη σχεδίαση και δημιουργία τρισδιάστατων γραφικών. Η δομή του μαθήματος ξεκινά με μια εισαγωγή στις αρχές της δημιουργίας των τρισδιάστατων γραφικών και καταλήγει στην παρουσίαση προηγμένων μεθόδων σχεδίασης και δημιουργίας, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον σε τρισδιάστατα γραφικά που χρησιμοποιούνται σε διαδραστικές εφαρμογές πραγματικού χρόνου (realtime). Τα τρισδιάστατα γραφικά χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εικονικών κόσμων,  σε συνάρτηση με την ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών, τόσο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αλλά και για κινητές συσκευές. Επίσης, κατέχουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας με τη χρήση διακριτικών (MarkerBasedAugmentedReality), αλλά και εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας (VirtualReality).


Β Εξάμηνο

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα ΙΙ

Το μάθημα εστιάζει σε μια κριτική προσέγγιση της λογικής σχεδίασης και χρήσης διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών που αφορούν στη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή και τέχνη, μέσα από παραδείγματα, αλλά και πειραματισμούς. Προς αυτή την κατεύθυνση προσεγγίζει κατ’ αρχήν σημασιολογικά τις βασικές έννοιες «πολιτισμός/κουλτούρα» και «μέσα επικοινωνίας», κυρίως σε σχέση με όρους που αναδεικνύονται με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, όπως «πληροφορία», «διάδραση», «διεπαφή χρήστη», «κώδικας», «λογισμικό», «εμπειρία χρήστη», με αναφορές σε ένα ευρύ διεπιστημονικό φάσμα θεωριών. Με βάση τον εννοιολογικό προσδιορισμό των παραπάνω όρων, αναπτύσσεται  η σχεδίαση περιεχομένου για εφαρμογές διαδραστικών πολυμέσων, μέσα από μια προσέγγιση που τις αντιμετωπίζει  ως επικοινωνιακά περιβάλλοντα παραγωγής νοημάτων και εμπειριών. 

Προγραμματισμός ΙΙ

Το μάθημα επικεντρώνεται στο οντολογικό μοντέλο της HTMLκαι το DocumentObjectModel(DOM). Σ’ αυτό το πλαίσιο εστιάζει στην εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού JavaScript, με τη χρήση της δημοφιλούς βιβλιοθήκης jQuery, σε συνδυασμό και με τη χρήση της JavaScriptστο DOM. Το περιεχόμενο συνδέεται με το αντίστοιχο του μαθήματος «Προγραμματισμός Ι» μέσω της χρήσης AsynchronousJavaScriptAndXML(AJAX). Τέλος, παρουσιάζονται οι τεχνικές για τη δυναμική ανανέωση περιεχομένου ιστοσελίδας με χρήση της JavaScriptκαι τη σχεδίαση frontendμε χρήση του jQuery, σε συνδυασμό με τη δημιουργία δυναμικών συστημάτων πλοήγησης. Με την ολοκλήρωση των σχετικών διαλέξεων, αναμένεται οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση να αναλύσουν οντολογικά μια ιστοσελίδα, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά τη γλώσσα JavaScriptκαι τη βιβλιοθήκη jQueryστο DOM, καθώς και να είναι σε θέση να σχεδιάσουν σύγχρονα frontendsμε βάση τις διεθνείς τάσεις και τις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές.

Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας

Το μάθημα εστιάζει αρχικά στην εκμάθηση των βασικών σχεδιαστικών αλλά και θεωρητικών αρχών της ανάπτυξης διαδραστικών παιχνιδιών και εφαρμογών με τη χρήση τρισδιάστατων γραφικών. Επεκτείνεται στην εφαρμογή των παραπάνω σε περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών με σκοπό την πλήρη εξοικείωση των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, αναλύονται οι βασικές θεωρητικές αρχές της εικονικής πραγματικότητας αλλά και οι αρχές ανάπτυξης εφαρμογών και παιχνιδιών σε εικονικό περιβάλλον. Τέλος, παρουσιάζεται πρακτικά η διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών και παιχνιδιών σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση διαδεδομένων περιβαλλόντων ανάπτυξης.  

2D Graphics IΙ

Το μάθημα επανέρχεται αρχικά με πιο αναλυτικό και συστηματικό τρόπο στα ζητήματα της εταιρικής ταυτότητας και της δημιουργίας λογοτύπου, σε σύνδεση με το περιεχόμενο του «2DGraphicsI». Στη συνέχεια εστιάζει στην προσαρμογή της εταιρικής ταυτότητας σε εκθεσιακούς χώρους και ψηφιακές εφαρμογές. Οι φοιτητές/τριες εισάγονται στις βασικές αρχές του ΙnteractiveDesignκαι στη θεωρία της εμπειρίας χρήστη. Ακολουθεί η ανάλυση των παραμέτρων που προσδιορίζουν το User-CenteredDesignκαι το UserInterfaceDesign. Η διαδικασία του μαθήματος, με ασκήσεις εργαστηρίου και παρουσίαση παραδειγμάτων προσανατολισμένα στην δημιουργία συγκεκριμένων εννοιών σχεδίασης, θέτει τις βάσεις για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου έργου. Με την ολοκλήρωση των σχετικών διαλέξεων, αναμένεται οι φοιτητές/τριες να είναι σε θέση, μέσα από την εφαρμογή διαφορετικών προσεγγίσεων έρευνας, εννοιολόγησης και σκιαγράφησης ιδεών και παρουσίασής τους:

  • Να ολοκληρώσουν μια έρευνα οπτικοποίησης εννοιών, με εφαρμογή διαφορετικών προσεγγίσεων, εννοιολόγησης και σκιαγράφησης ιδεών και παρουσίασής τους
  • Να επιτύχουν τη σχεδίαση Σήματος-Λογοτύπου και συνεκτικής Ταυτότητας
  • Να υλοποιήσουν ψηφιακές εφαρμογές σύμφωνα με τις θεωρητικές και πρακτικές αρχές των Ιnteractive Design, User-Centered Designκαι User Interface Design
  • Να κατανοούν και να μπορούν να αναλύσουν τη σχέση μεταξύ προϊόντος, επικοινωνίας και σχεδιασμού διεπαφών

3D Graphics IΙ

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες στη δημιουργία εικονικών διαδραστικών περιβαλλόντων στη μηχανή Unity 3D, δεδομένου ότι διαθέτουν ήδη τις βασικές γνώσεις σχεδιασμού τρισδιάστατων μοντέλων από το μάθημα 3D Graphics I. Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή μοντέλων και χαρακτήρων από τα λογισμικά δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών στους εικονικούς κόσμους, ο κατάλληλος προγραμματισμός των εικονικών κόσμων για τη δημιουργία αλληλεπίδρασης σε αυτούς, και, τέλος, η ολοκληρωμένη παραγωγή μιας διαδραστικής εφαρμογής για υπολογιστές και φορητές συσκευές.


Επιστροφή