Σχεδίαση Πολιτιστικών Ψηφιακών Προϊόντων

Η κατεύθυνση «Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων», εστιάζει στα πιθανά “σενάρια” κάθε “πολιτιστικής προβολής”, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες αιχμής, όπως τα δισδιάστατα και τρισδιάστατα γραφικά (2D και 3D Graphics) ή οι κινητές τεχνολογίες (mobile technologies). Η έμφαση αποδίδεται στη σύνθεση θεωρητικών προτύπων που αφορούν στην πολιτιστική αναπαράσταση, με τις πρακτικές καταγραφής, διαχείρισης και προβολής πολιτιστικών δεδομένων με τη μορφή ψηφιακών εφαρμογών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα μαθήματα συνδυάζουν την απόκτηση γνώσεων όσον αφορά στις μεθόδους και τεχνικές συγκρότησης “ψηφιακών αφηγήσεων”, με την εξοικείωση ως προς τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε ποικίλα πεδία για τη δημιουργία διαδικτυακών αλλά και αυτόνομων πολυμεσικών εφαρμογών με πολιτιστικό περιεχόμενο.

Υ=Υποχρεωτικά & ΥΕ=Υποχρεωτικά Επιλογής)
 
Μαθήματα Κατεύθυνσης Σχεδίασης Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων

 

1ο Εξάμηνο
     

Μαθήματα

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Κατηγορία

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι

6

Y

Προγραμματισμός Ι

6

Y

Κινητές Τεχνολογίες

6

Y

2D Graphics I

6

Y

3D Graphics I

6

Y

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

 
 
2ο Εξάμηνο

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα ΙΙ

6

Y

Προγραμματισμός ΙΙ

6

Y

Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας

6

Y

2D Graphics IΙ

6

Y

3D Graphics IΙ

6

Y

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

 

 
3ο Εξάμηνο

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Κατηγορία

Μεταπτυχιακή Διατριβή

30

Υ