ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπόs του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής εξειδίκευσης στο πεδίο της ανάδειξης πολιτιστικών δεδομένων και της πολιτιστικής προβολής, με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) Στις αρχές του 21ου αι., η ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και του ψηφιακού πολιτισμού (digital culture) αποτέλεσε το έναυσμα για τη διαμόρφωση ενός κλίματος έντονου αναστοχασμού και προβληματισμού γύρω από το γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής, σε συνάρτηση με το ευρύτερο πεδίο των πολιτιστικών σπουδών.

Η εξέλιξη αυτή συνετέλεσε στη ριζική ανατροπή παγιωμένων θεωρητικών αντιλήψεων περί κοινωνίας, πολιτισμού και τεχνολογίας, αλλά και στην οριστική αποδόμηση των παραδοσιακών αναλυτικών ορίων μεταξύ θετικών, θεωρητικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Συνέπεια των παραπάνω υπήρξε η διαμόρφωση μίας νέας, δυναμικής συνθήκης, τόσο στη θεωρητική επιστημονική έρευνα, όσο και στα μέσα/μεθόδους καταγραφής, τεκμηρίωσης και παρουσίασης πολιτιστικών δεδομένων.

Οι βασικοι Στοχοι του προγραμματος ειναι:

- 01

Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευνας στις Πολιτισμικές Σπουδές (Cultural Studies) και στις ΤΠΕ, με εξειδίκευση στα πεδία του Ψηφιακού Πολιτισμού, της Μουσειολογίας και των Οπτικοακουστικών Τεχνών

- 02

Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων, μεθοδολογιών και εργαλείων στο πεδίο των ΤΠΕ, σε συνδυασμό και σε συνάρτηση με τις ανάγκες καταγραφής, ανάδειξης και προβολής της ελληνικής, πανευρωπαϊκής και διεθνούς Πολιτιστικής Κληρονομιάς

- 03

Η ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης υποχρεώσεων, του φοιτητικού δυναμικού μέσω ομαδικών εργασιών, ομαδικών παρουσιάσεων και άλλων συνεργατικών μορφών ακαδημαϊκής μελέτης και ακαδημαϊκών εργασιών

- 04

Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ώστε οι απόφοιτοι/ες να έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα στην αναπτυξιακή, οικονομική και τεχνολογική πολιτική της Ελλάδας, όπως διαμορφώνεται στο σύγχρονο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αλλά και μακροπρόθεσμα στη διαμόρφωση μιας «Πολιτικής του Πολιτισμού» σε πανελλαδικό, πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Με την αποκτηση του συγκεκριμενου Διπλωματος Μεταπτυχιακων Σπουδων (Δ.Μ.Σ.), οι κατοχοι του θα ειναι σε θεση:
 1. να οργανώνουν την πολιτιστική πληροφορία με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία της με τη χρήση νέων τεχνολογιών
 2. να σχεδιάζουν και να υλοποιούν καινοτόμες, δημιουργικές, ψηφιακές εφαρμογές
 3. να κατανοούν το ρόλο των ΤΠΕ στην ανάδειξη και προβολή του ευρύτερου πολιτιστικού αποθέματος, καθώς και στην παραγωγή πολιτιστικών υπηρεσιών και αγαθών
 4. να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ανάλογα με τις ανάγκες, τους στόχους και το κοινό στο οποίο απευθύνονται
 5. να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τις σύγχρονες απαιτήσεις των πολιτιστικών οργανισμών και να αντιλαμβάνονται τις διεργασίες στις οποίες εμπλέκονται οι πολιτιστικές βιομηχανίες
 6. να διαχειρίζονται τους διαθέσιμους πολιτιστικούς πόρους μιας περιοχής με στόχο την ανάδειξη και προβολή τους
 7. να κατανοούν το ρόλο του πολιτιστικού αποθέματος στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη κοινοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 8. να μπορούν να συμμετέχουν σε διεπιστημονικές ομάδες έργων ψηφιακού πολιτισμού
Οι αποφοιτοι της ειδικευσης «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» θα:
 1. γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της αναπαράστασης και ειδικότερα της αναπαράστασης πολιτιστικού περιεχομένου
 2. μπορούν να σχεδιάζουν και να αξιολογούν τεκμηριωμένα εφαρμογές στον τομέα του ψηφιακού πολιτισμού, αξιοποιώντας νέα καινοτόμα ψηφιακά μέσα και πλατφόρμες, όπως τα τρισδιάστατα γραφικά και η επαυξημένη πραγματικότητα
 3. μπορούν να αναζητούν, να συγκεντρώνουν, να καταλογοποιούν, να οργανώνουν θεματικά και να επιλέγουν συγκεκριμένα πολιτιστικά δεδομένα στο πλαίσιο του σχεδιασμού ποικίλων εφαρμογών στον τομέα του ψηφιακού πολιτισμού
 4. μπορούν να διερευνούν και να αξιολογούν τις δυνατότητες αξιοποίησης των καινοτόμων μέσων στον τομέα του πολιτισμού
Οι αποφοιτοι της ειδικευσης «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ» θα:
 1. αντιλαμβάνονται σφαιρικά τα ζητήματα στα οποία εστιάζουν, σήμερα, η θεωρία, η μεθοδολογία και οι πρακτικές της Μουσειολογίας
 2. κατανοούν ολοκληρωμένα το ρόλο ενός μουσείου, καθώς και πώς αυτός σχετίζεται με τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις αντιλήψεις των κοινωνικών ομάδων στις οποίες απευθύνεται
 3. μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη τα θεωρητικά μοντέλα, ώστε να συμμετέχουν δημιουργικά και δυναμικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας εκθεσιακής πρότασης σε πραγματικό ή εικονικό περιβάλλον, καθώς και σχετικών εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών δράσεων
 4. θα μπορούν να αξιολογήσουν συστηματικά και τεκμηριωμένα μια εκθεσιακή πρόταση καθώς και σχετικές εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές δράσεις
Οι αποφοιτοι της ειδικευσης «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ» θα:
 1. γνωρίζουν την ιστορική και θεωρητική εξέλιξη του ντοκιμαντέρ, πως διακρίνεται από άλλες δημιουργικές μορφές ταινιών, όπως η AVANT GARDE και η αφηγηματική μυθοπλασία
 2. μπορούν να αναλύουν θεματικά, ιδεολογικά, μορφικά και αισθητικά τις ταινίες ντοκιμαντέρ και να κατανοούν την παραγωγική διαδικασία και την εμπειρία που προσφέρουν στο θεατή
 3. μπορούν να ολοκληρώσουν μια έρευνα σε αρχεία και στο πεδίο για ιστορικά, εθνογραφικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ντοκιμαντέρ, να σχεδιάσουν την παραγωγή, να διαμορφώσουν ένα σεναριακό σχεδίασμα και να αναλάβουν τη σκηνοθεσία
 4. μπορούν να συντάξουν φάκελο για διεκδίκηση χρηματοδότησης, επωφελή διανομή και εκμετάλλευση των παραγωγών τους
 5. μπορούν να συνδέσουν την οπτικοακουστική παραγωγή με συγκεκριμένα πολιτιστικά πλαίσια και σχετικές πρακτικές

*Ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ “Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία” ισχύει για τους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που θα εισαχθούν στο ΠΜΣ το ακαδ. έτος 2019-2020 και έπειτα.