Οργανα ΠΜΣ

Οργανα ΠΜΣ

Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα/επιτροπές του Παν. Αιγαίου, είναι:

 1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος.

 2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ)

 3. Η Συνέλευση του Τμήματος

 4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

 5. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

Ειδικότερα για το ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» του Παν. Αιγαίου, η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 1. Καθηγητή Γεράσιμο Παυλογεωργάτο, Πρόεδρο Σ.Ε.

 2. Καθηγήτρια Καβακλή Ευαγγελία, μέλος

 3. Αναπλ. Καθηγητή Σκοπετέα Γιάννη, μέλος

 4. Αναπλ. Καθηγήτρια Χουρμουζιάδη Αναστασία, μέλος

 5. Επίκ. Καθηγητή Κασαπάκη Βλάση, μέλος

Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:

 • Δύναται να εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων/ουσών του Π.Μ.Σ.. και την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών.

 • Ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών (άρθρο 34 παρ.4 Ν. 4485/17)

 • Δύναται να εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, μερικής φοίτησης, παράτασης σπουδών, διαγραφής φοιτητών/τριών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση κ.λπ. και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

Διευθυντής του ΠΜΣ «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» είναι ο Καθηγητής Γεράσιμος Παυλογεωργάτος.

Αναπλ. Διευθύντρια είναι η Αναπλ. Καθηγήτρια Αναστασία Χουρμουζιάδη.