ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Σχεδιαση Ψηφιακων Πολιτιστικων Προϊοντων

Η κατεύθυνση «Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων», εστιάζει στα πιθανά “σενάρια” κάθε “πολιτιστικής προβολής”, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες αιχμής, όπως τα δισδιάστατα και τρισδιάστατα γραφικά (2D και 3D Graphics) οι κινητές τεχνολογίες (mobile technologies), η εικονική και η μικτή πραγματικότητα (Virtual and Mixed Reality). Η έμφαση αποδίδεται στη σύνθεση θεωρητικών προτύπων που αφορούν στην πολιτιστική αναπαράσταση, με τις πρακτικές καταγραφής, διαχείρισης και προβολής πολιτιστικών δεδομένων με τη μορφή ψηφιακών εφαρμογών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα μαθήματα συνδυάζουν την απόκτηση γνώσεων όσον αφορά στις μεθόδους και τεχνικές συγκρότησης “ψηφιακών αφηγήσεων” με πολιτιστικό περιεχόμενο, με την εξοικείωση ως προς τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε ποικίλα πεδία για τη δημιουργία διαδικτυακών αλλά και αυτόνομων πολυμεσικών εφαρμογών.

Μαθήματα

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Κατηγορία

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι

7

Y

Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα μικτής και εικονικής πραγματικότητας Ι

10

Y

Εισαγωγή στη γραφιστική

6

Y

Τρισδιάστατα γραφικά

7

Y

Στο πλαίσιο των παραπάνω μαθημάτων εντάσσεται και η υποχρεωτική παρακολούθηση του σεμιναρίου στον προγραμματισμό για μηχανές ανάπτυξης παιχνιδιών.

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

 

Μαθήματα

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Κατηγορία

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα ΙΙ

10

Y

Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα μικτής και εικονικής πραγματικότητας ΙΙ

10

Y

Γραφιστικός σχεδιασμός για διεπαφές χρήστη για Η/Υ, κινητές εφαρμογές και εφαρμογές εικονικής και μικτής πραγματικότητας

10

Y

Στο πλαίσιο των παραπάνω μαθημάτων εντάσσεται και η υποχρεωτική παρακολούθηση του σεμιναρίου στον προγραμματισμό για μηχανές ανάπτυξης παιχνιδιών.
ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

 

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Κατηγορία

Μεταπτυχιακή Διατριβή

30

Y

Μαθήματα

ECTS

Κατηγορία

Πολιτιστική Διαδραστική Αφήγηση: από τα δεδομένα στο σενάριο

7

Y

Τριδιάστατα Γραφικά 

7

Y

Προγραμματισμός παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα εκτεταμένης πραγματικότητας με τη γλώσσα C# I 

10

Y

Σχεδιασμός παιχνιδιών

6

Y

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

 

Μαθήματα

ECTS

Κατηγορία

Δημιουργία περιεχομένου για ψηφιακές εφαρμογές

7

Y

Σχεδιασμός γραφικών διεπαφών χρήστη για ψηφιακές εφαρμογές 

6

Y

Προγραμματισμός παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα εκτεταμένης πραγματικότητας με τη γλώσσα C# IΙ

10

Y

Ζητήματα έρευνας και πειραματικού σχεδιασμού σε περιβάλλοντα Εκτεταμένης Πραγματικότητας

7

Y


ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

 

Μάθημα

ECTS

Κατηγορία

Μεταπτυχιακή Διατριβή

30

Y

Μαθήματα /
Πιστωτικές Μονάδες ECTS / Κατηγορία

 

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι / 7 / Y

Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα μικτής και εικονικής πραγματικότητας Ι / 10 / Y
Εισαγωγή στη γραφιστική / 6 / Y
Τρισδιάστατα γραφικά / 7 / Y
Στο πλαίσιο των παραπάνω μαθημάτων εντάσσεται και η υποχρεωτική παρακολούθηση του σεμιναρίου στον προγραμματισμό για μηχανές ανάπτυξης παιχνιδιών.
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Μαθήματα

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Κατηγορία

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα ΙΙ

10

Y

Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα μικτής και εικονικής πραγματικότητας ΙΙ

10

Y

Γραφιστικός σχεδιασμός για διεπαφές χρήστη για Η/Υ, κινητές εφαρμογές και εφαρμογές εικονικής και μικτής πραγματικότητας

10

Y

Στο πλαίσιο των παραπάνω μαθημάτων εντάσσεται και η υποχρεωτική παρακολούθηση του σεμιναρίου στον προγραμματισμό για μηχανές ανάπτυξης παιχνιδιών.
ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

 

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Κατηγορία

Μεταπτυχιακή Διατριβή

30

Y

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι

Το μάθημα επικεντρώνεται στις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της πολιτιστικής αναπαράστασης, ως διαδικασίας που προσδιορίζει τη μετάδοση συγκεκριμένων στοιχείων/δεδομένων σε ποικίλα ιστορικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια/περιβάλλοντα, μέσω της δημιουργίας μιας «αφήγησης». Επειδή κάθε «αφήγηση» είναι μια μορφή «επικοινωνίας», κάθε αφηγηματική δράση μπορεί να αντιμετωπιστεί ως «επικοινωνιακή δράση». Σε αυτή την προοπτική, η θεωρητική σκοπιά από την οποία προσεγγίζει το μάθημα τις διαδικασίες πολιτιστικής αναπαράστασης εστιάζει στην ανάλυσή τους ως επικοινωνιακών συστημάτων. Με αυτά τα δεδομένα, το μάθημα επικεντρώνεται στις σύγχρονες ψηφιακές μορφές πολιτιστικής αναπαράστασης, που συνδέονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και τα ψηφιακά μέσα.

Accordion Tab Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Accordion Tab Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

Περιληψεις μαθηματων