Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων

Η κατεύθυνση «Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων», εστιάζει στα πιθανά “σενάρια” κάθε “πολιτιστικής προβολής”, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες αιχμής, όπως τα δισδιάστατα και τρισδιάστατα γραφικά (2D και 3D Graphics)  οι κινητές τεχνολογίες (mobile technologies), η εικονική και η μικτή πραγματικότητα (Virtual and Mixed Reality). Η έμφαση αποδίδεται στη σύνθεση θεωρητικών προτύπων που αφορούν στην πολιτιστική αναπαράσταση, με τις πρακτικές καταγραφής, διαχείρισης και προβολής πολιτιστικών δεδομένων με τη μορφή ψηφιακών εφαρμογών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα μαθήματα συνδυάζουν την απόκτηση γνώσεων όσον αφορά στις μεθόδους και τεχνικές συγκρότησης “ψηφιακών αφηγήσεων” με πολιτιστικό περιεχόμενο, με την εξοικείωση ως προς τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε ποικίλα πεδία για τη δημιουργία διαδικτυακών αλλά και αυτόνομων πολυμεσικών εφαρμογών.

Υ=Υποχρεωτικά & ΥΕ=Υποχρεωτικά Επιλογής)
 
Μαθήματα Κατεύθυνσης Σχεδίασης Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων

 

1ο Εξάμηνο
     

Μαθήματα

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Κατηγορία

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα Ι

7

Y

Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα μικτής και εικονικής πραγματικότητας Ι

10

Y

Εισαγωγή στη γραφιστική

6

Y

Τρισδιάστατα γραφικά

7

Y

Στο πλαίσιο των παραπάνω μαθημάτων εντάσσεται και η υποχρεωτική παρακολούθηση του σεμιναρίου στον προγραμματισμό για μηχανές ανάπτυξης παιχνιδιών.

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

 
 
2ο Εξάμηνο

Πολιτισμός και Ψηφιακά Μέσα ΙΙ

10

Y

Ανάπτυξη παιχνιδιών και εφαρμογών σε περιβάλλοντα μικτής και εικονικής πραγματικότητας ΙΙ

10

Y

Γραφιστικός σχεδιασμός για διεπαφές χρήστη για Η/Υ, κινητές εφαρμογές και εφαρμογές εικονικής και μικτής πραγματικότητας

10

Y

Στο πλαίσιο των παραπάνω μαθημάτων εντάσσεται και η υποχρεωτική παρακολούθηση του σεμιναρίου σε εξειδικευμένα θέματα σχεδιασμού και επιμέλειας ψηφιακών εφαρμογών.

ΣΥΝΟΛΟ ECTS

30

 

 
3ο Εξάμηνο

Μάθημα

Πιστωτικές Μονάδες ECTS

Κατηγορία

Μεταπτυχιακή Διατριβή

30

Υ