Σημασιολογική Ενοποίηση Πολιτιστικών Δεδομένων από Ετερογενείς Πηγές

Μεταπτυχιακός φοιτητής: Σωτήρης Αγγελής

Η παρούσα εργασία διερευνά την εφαρμογή των τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού σε πολιτιστικά δεδομένα. Σκοπός της είναι η σημασιολογική ενοποίηση και διασύνδεση δεδομένων που έχουν προκύψει από διαδικασίες τεκμηρίωσης έργων τέχνης και αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση των τεχνολογιών που αποτελούν τα σύγχρονα πρότυπα του σημασιολογικού ιστού (RDF, OWL, SPARQL) και ευρέως διαδεδομένων μοντέλων και λεξιλογίων σχετικών με το πεδίο ενδιαφέροντος (Dublin Core, SKOS, Europeana Data Model). Στα πλαίσια της εργασίας γίνεται χρήση, αξιολόγηση και σύγκριση των εργαλείων KARMA, OpenRefine, RDF-Gen, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα μετατροπής δεδομένων από ετερογενείς πηγές σε RDF, καθώς και των εργαλείων ανακάλυψης συνδέσμων μεταξύ οντοτήτων (Silk και OpenRefine) που διασυνδέουν τοπικά σύνολα δεδομένων μεταξύ τους, αλλά και με εξωτερικές πηγές, όπως DBpedia και Wikidata. Τέλος, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εφαρμογή για την προβολή και εξερεύνηση των ενοποιημένων δεδομένων, αλλά και την περαιτέρω διασύνδεση τους με τις πηγές δεδομένων DBpedia και Europeana. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε με χρήση του JavaScript framework React.js και η υποδομή της βασίζεται στον εξυπηρετητή Apache Jena Fuseki και το TDB triple store.

Λέξεις-κλειδιά: πολιτιστικά δεδομένα, σημασιολογική ενοποίηση δεδομένων, ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα, RDF, SPARQL, EDM, Europeana, KARMA, OpenRefine, RDFGen, Silk, Apache Jena Fuseki, TDB, React.js.

Facebook
Μετάβαση στο περιεχόμενο